Nastaw

Dostępne opcje służą do obliczania ilości dodatkowych składników potrzebnych do przygotowania nastawu wina o określonej charakterystyce na bazie wybranych owoców, czyli do doprawienia moszczu.
Okno zawiera listę następujących poleceń:

Dostępne są dwa polecenia poprzez menu:

 • Nowy nastaw – usuwa wprowadzone dane dotyczące nastawu,
 • Do piwniczki – przenosi dane dotyczące nastawu do Piwniczki (po zakończonych pomyślnie obliczeniach).

Polecenie Limit objętości

Polecenie służy do wyboru jednego z dwóch trybów obliczeń:

 1. bez limitu objętości,
 2. z limitem objętości.

W pierwszym trybie objętość końcowa nastawu nie jest ograniczona. Obliczenia są prowadzone na podstawie charakterystyki wina i łącznej objętości moszczu wybranych owoców w poleceniu Owoce. W drugim trybie określa się końcową objętość nastawu. Obliczenia są prowadzone na podstawie charakterystyki wina i procentowego udziału wybranych owoców w początkowej objętości moszczu.

Powrót do spisu treści

Polecenie Owoce

Polecenie służy do przygotowania listy owoców, z których ma być przygotowany nastaw. Dla każdego z wybranych owoców należy określić zawartość cukru w jednostce objętości oraz jego kwasowość. Ponadto w trybie z limitem objętości należy podać procentowy udział objętości moszczu wybranego owocu w początkowej objętości całego moszczu, a w trybie bez limitu objętości należy podać objętość moszczu danego owocu. Jeśli objętość moszczu nie jest znana, ale znana jest masa owocu przeznaczonego na moszcz, to można dokonać oszacowania objętości na podstawie wydajności danego owocu korzystając z przycisku z ikoną wagi.

Listę można modyfikować korzystając z poleceń menu kontekstowego:

 • Dodaj owoc – dodanie kolejnego owocu do listy,
 • Zmień – modyfikacja charakterystyki wybranego owocu,
 • Usuń – usunięcie owocu z listy.

Listę dostępnych owoców oraz ich charakterystyki można modyfikować korzystając ze Słownika owoców.

Powrót do spisu treści

Polecenie Charakterystyka wina

Polecenie służy do wyspecyfikowania oczekiwanej charakterystyki wina:

 • kwasowości – w zakresie od 4 do 10‰ (tj. 5-10 g/l),
 • mocy – w zakresie od 8 do 18%; (tj. 80-180 g/l),
 • słodkości – w zakresie od 8 do 16%; (tj. 0-160 g/l).

Wraz ze wzrostem zawartości cukru i alkoholu w winie powinna być zwiększana jego kwasowość:

 • wytrawne o mocy 9-11% – 6-7‰,
 • półwytrawne o mocy 11-13% – 7-8‰,
 • półsłodkie o mocy 13-15% – 8-9‰,
 • słodkie i bardzo słodkie o mocy 16-18% – 9-10‰.

Powrót do spisu treści

Polecenie Szaptalizacja

Moszcz przed rozpoczęciem fermentacji powinien posiadać odpowiednią ilość cukru i kwasowość. Wymaga to jego rozcieńczenia i/lub dosłodzenia. Rozcieńczenie może być też wymagane ze względu np. na dużą ilość garbników. Do słodzenia można użyć cukru i/lub miodu. Cukier można dodać w postaci syropu rozpuszczając go w wodzie lub dodać bezpośrednio do moszczu (rozpuścić w części soku z moszczu).
Poleceniem można ustawić następujące parametry:

 • Wymuś rozcieńczenie moszczu – stosunek moszczu do wody w celu wstępnego rozcieńczenia (np.: dla owoców z dużą ilością garbników),
 • Pierwsza (podstawowa) porcja – pierwsza porcja cukru i/lub miodu dodawana przed rozpoczęciem fermentacji,
 • Druga porcja – druga porcja cukru i/lub miodu dodawana po 4-6 dniach fermentacji,
 • Trzecia porcja – trzecia porcja cukru i/lub miodu dodawana po 1-2 tygodniach fermentacji,
 • Czwarta porcja (dosładzanie) – czwarta porcja cukru i/lub miodu dodawana po zakończeniu fermentacji.

Pierwszą, drugą i trzecią porcję można rozpuścić w wodzie. Czwarta porcja jest rozpuszczana w winie.

Powrót do spisu treści

Polecenie Ceny/koszty

Polecenie służy do wprowadzania cen i kosztów składników w celu obliczenia całościowego kosztu przygotowania nastawu. Lista zawiera następujące pozycje, które mogą być modyfikowane:

 • Owoce – cena jednostkowa (objętość),
 • Cukier – cena jednostkowa (masa),
 • Woda – cena jednostkowa (objętość),
 • Kwasek cytrynowy – cena jednostkowa (masa),
 • Pirosiarczyn potasu – cena jednostkowa (masa),
 • Inne koszty – inne koszty związane z przygotowaniem nastawu.

Powrót do spisu treści

Polecenie Oblicz

Polecenie służy do oszacowania ilości potrzebnych składników do przygotowania nastawu wina o określonej charakterystyce. Wyniki poprzednich obliczeń są usuwane.
Zakończenie obliczeń jest sygnalizowane krótkim komunikatem. Jeśli oszacowanie nie powiodło się (możliwe przy dużym ograniczeniu objętości nastawu), to należy zmodyfikować charakterystykę wina lub limit objętości i powtórzyć obliczenia.

Powrót do spisu treści

Polecenie Wynik

Polecenie służy do przedstawienia wyników obliczeń w postaci ilości potrzebnych składników do przygotowania nastawu. W przypadku cukru i wody składniki są podzielone na porcje, które są dodawane na różnych etapach fermentacji:

 • kwasek cytrynowy – dodawany z porcją podstawową,
 • porcja podstawowa – dodawana do moszczu przed rozpoczęciem fermentacji,
 • porcja druga – dodawana po 4-6 dniach,
 • porcja trzecia – dodawana po 7-12 dniach,
 • cukier do dosłodzenia – dodawany po zakończeniu fermentacji.

Czas dodawania zależy od przebiegu fermentacji i szacowanego czasu jej trwania.

Rozcieńczenie określa stosunek objętości dodanej wody do objętości moszczu. Nie powinno ono być większe niż 2.5 razu. Wodę do rozcieńczenia można ograniczać wzbogacając nastaw moszczem z owoców o niskiej kwasowości.

Otrzymany wynik (ilość owoców, wody, cukru, kwasku cytrynowego, objętość nastawu oraz koszt jego przygotowania) można zapamiętać korzystając z polecenia menu Do piwniczki. Wpisy z „Piwniczki” nie mogą być przenoszone do okna „Nastaw”.

Powrót do spisu treści

Polecenie Zalecane drożdże

Polecenie pozwala wyświetlić rodzaje drożdży winiarskich rekomendowanych do użycia w procesie fermentacji dla przygotowywanego nastawu. Dobór jest realizowany na podstawie listy wybranych owoców i charakterystyki wina. Zaznaczone drożdże z listy zostaną przeniesione do Piwniczki razem z wynikiem obliczeń po użyciu polecenia Do piwniczki.

Powrót do spisu treści